Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Kulvert Kolbotn

Prosjektet “Liaveien Kulvert” var en delt entreprise mellom Oppegård Kommune og Statens Vegvesen, der det skal bygges 350m ny fylkesvei (Fv 127), hvorav 200m er kulvert (tunnel). 

Som et tiltak for å redusere trafikken gjennom tettbebygde strøk i Kolbotn sentrum, ble det besluttet å bygge en kulvert (tunnel). Kulverten har en lysåpning på 5,10m x 11,30m, og er ca. 200m lang. Det er fjernet ca. 14000m³ med løsmasser og ca. 9000m³ med fjell, så hele kulverten ligger godt forankret på fjell.

Grunnet stedvis veldig høye fjellskjæringer bestående av dårlig fjell, ble så å si hele den nye veien sikret med bolter og nett i ulike lengder, størrelser og dimensjoner. Dette for å sikre våre egne arbeidere i byggetiden, og ikke minst bilister og myke trafikanter etter ferdigstillelse. Deler av fjellet måtte også wiresages, da det allerede stod en boligblokk tett inntil byggegropen, og sprengning ikke var praktisk mulig å få til.

I tillegg til selve kulverten, ble det også etablert en ny rundkjøring i Kolbotn Sentrum, samtidig som fortauer og områdene rundt rundkjøringen ble rustet opp med nytt overvannsnett, ny kantstein, granittmurer og beplantning.

Området mellom selve kulverten og eksisterende blokkbebyggelse, er planert med stedlige masser, slik at det er klargjort for neste byggeprosjekt som skal skje på tomten. På taket av kulverten ble det opprettet en midlertidig anleggsvei, slik at tilkomst til det kommende byggeprosjektet også er i varetatt.

Den nye veien er en forlengelse av Fv 127, fra Kolbotn mot Gjersjøen, og bidrar til redusert trafikk i og gjennom Kolbotn sentrum