Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

OHL Follobanen

OHL har kontrakten med Jernbaneverket på arbeidene rundt Ski stasjon i forbindelse med Follobane-prosjektet.
Askim Entreprenør har i denne forbindelsen utført diverse arbeider for OHL.

Perioden 15.12.2015-01.06.2016 med total verdi på 13 mill:

• Grunnarbeider, opparbeidelse av riggplass, asfaltering.
• Etablering av vann, avløp og strøm for riggplassen fram til brakkeenhetene.
• Diverse grunnarbeider og VA arbeider knyttet til riving av Nordbyveien Bru ved ski stasjon.
• Arbeid ved jernbanesporet på Ski stasjon.

Perioden januar 2015 -august 2018 med total verdi 64,5 mill: 

Etablering av riggområde for utbygging av Follobanen, huser ca 350 arbeidere.
Satt inn boligbrakker og kantine. Etablert spillvannspumpeanlegg med 1,2 km ledning, busslommer for skytteltrafikk, vaskeplass samt vekt på området.

Gravd grøft med vannledninger, PVC spillvann og overvannsledninger, betong overvannsledninger og PE spillvannpumpeledning og kummer fra Ski stasjon vest videre mot Telenor bygget og Skeidar, Nordbyveien og over til Kirkeveien.

Stor betongjobb med ny undergang under spor og flere andre betongkonstruksjoner. Det ble etablert fire trekkekummer som er 4,5m brede, 5 m lange og 2,3m høye.

Etablert granittkantstein mellom vei og fortau, asfaltering av vei og fortau, forstøtningsmurer og ramper i betong, trapper i betong som senere ble forblendet med granitt, og beplantning med busker og trær.

Oppdragsgiver/byggherre: OHL (Obrascon Huarte Lain S.A.) / BaneNor
Prosjektleder: Åsmund Svedjan
Prosjektleder Anlegg: Roy O. Dybedahl
Prosjektleder VA: Morten Andreassen
Prosjektleder Grønt: Torbjørn Skaara
Ass. prosjektleder: Audun Aas Hegna
Ass. prosjektleder: Anette Sunne Moen
Ass. prosjektleder: Hans Lundgård Ekeren
Anleggsleder Anlegg: Idar Melleby
Anleggsleder VA: Roy Sveen